Menu Close

Download วุฒิบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์ เซ็นเซอร์ กับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live

  • ขั้นตอนการพิมพ์วุฒิบัตร มีดังนี้
    1. ตรวจสอบเลขที่วุฒิบัตร
    2. เปิดไฟล์พิมพ์วุฒิบัตร
    3. สั่งพิมพ์เลขหน้าตามเลขที่วุฒิบัตรของท่าน โดยวุฒิบัตรจะตั้งค่าเป็นขนาด A4

ตรวจสอบเลขที่วุฒิบัตร ที่นี่

หากท่านไม่มีรายชื่อ กรุณากรอกแบบฟอร์มขอตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่

ดาวน์โหลดวุฒิบัตรที่นี่


สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา โทรศัพท์ 0 282 1000 ต่อ 650 ในวันและเวลาราชการ

https://www.pourhauslakewood.com