Menu Close

ขอเชิญประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนามสอบ ประจำปีการศึกษา 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สช. ขอเชิญบุคลากรของโรงเร…

ขอเชิญโรงเรียนการศึกษาพิเศษเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ

สช. ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน…

การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ…

ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

เด็กและเยาวชนที่ได้รับการ…

https://www.pourhauslakewood.com