Menu Close

ผู้เขียน: พจมาน สีพล

ขอให้เร่งดำเนินการจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 6 ภาคเรียน ของผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

จดหมายถึงศึกษาธิการจังหวั…

ดาวน์โหลดวุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2565

หากท่านไม่มีรายชื่อ กรุณา…

รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)” ปีการศึกษา 2565

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ…

แจ้งแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครที่สมัครใจเข้าร่วมการประเมิน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ…

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2565

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่ง…

ดาวน์โหลดวุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 26 – 28 มกราคม 2565

หากท่านไม่มีรายชื่อ กรุณา…

การจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ๖ ภาคเรียน ของผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด้วยที่ประชุมอธิการบดีแห่…

เชิญเข้าร่วมการอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด…

ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนามสอบ ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ…

แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดศูนย์สอบย่อยและสนามสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ…

https://www.pourhauslakewood.com