Menu Close

การประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจและมอบนโยบายงานการศึกษาเอกชน

การประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจและมอบนโยบายงานการศึกษาเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจและมอบนโยบายงานการศึกษาเอกชน ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน เช่น ลูกเสือมัคคุเทศก์ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน การพัฒนาผู้บริหาร-ครูโรงเรียนเอกชน การดูแลสวัสดิการครู ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัลสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และอื่นๆ ให้กับโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 14.00 – 16.30 น.

สามารถรับชมการประชุมชี้แจงดังกล่าวได้ 3 ช่องทางให้เลือกรับชม ดังนี้

1) สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (http://www.obectv.tv ช่อง OBECTV2)

2) OBEC Channel ผ่าน เว็บไซต์ Youtube (https://www.youtube.com/obectvonline)

3) OBEC Channel on Facebook (https://www.facebook.com/obectvonline)

https://www.pourhauslakewood.com